• Brug tussen ondernemen en regelgeving

Cameratoezicht in uw onderneming

11 december 2017

Wij ontvangen van veel ondernemers vragen over cameratoezicht in de onderneming. Vooral de ondernemers met winkelpanden vragen zich niet alleen af of cameratoezicht überhaupt is toegestaan, maar bijvoorbeeld ook of de klanten op het cameratoezicht moeten worden geattendeerd, of het personeel akkoord moet gaan met het plaatsen van camera’s en op welke wijze de beelden bewaard kunnen en mogen worden? Voor alle ondernemers met vragen over cameratoezicht, hieronder een korte opfriscursus.

Waarom cameratoezicht?

Cameratoezicht in of rond een onderneming is vaak hoge noodzaak om eigendommen, bezoekers en personeel adequaat te kunnen beschermen en beveiligen. En hoewel bezoekers en medewerkers van ondernemingen vaak erg blij zijn met de aanwezigheid van camerabeelden (denk aan een zakkenroller die herkenbaar op de beelden staat), maakt cameratoezicht wel een verregaande inbreuk op de privacy. Niet alleen op de privacy van de klanten maar óók op die van de werknemers.

Wanneer mogen er camera’s worden opgehangen?

Om camera’s te mogen plaatsen, moet er een gerechtvaardigd belang zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn gelegen in het tegengaan van diefstal, het voorkomen van drugsgebruik of de bescherming van klanten en personeel. De ondernemer moet nagaan of dat gerechtvaardigde belang eventueel op een minder ingrijpende wijze ook zou kunnen worden beschermd. Is dat niet mogelijk, dan zouden er camera’s geplaatst kunnen worden.

Als het gerechtvaardigde belang niet op een andere wijze kan worden beschermd dan door middel van cameratoezicht, bent u er nog niet. Bij de vraag of cameratoezicht rechtmatig is, speelt de proportionaliteit ook een belangrijke rol. Zo zijn camera’s in een toilet in beginsel niet toegestaan, omdat dit een te verregaande inbreuk oplevert ten opzichte van het na te streven doel.

Aan dit alles voegt de Autoriteit Persoonsgegevens nog toe dat de ondernemer niet enkel en alleen cameratoezicht mag toepassen. Het cameratoezicht moet onderdeel zijn van een groter pakket aan maatregelen. Te denken valt aan huisregels en/of het inhuren van beveiligers.

Vastleggen is absolute noodzaak!

U als ondernemer zal in een document onder meer moeten bijhouden welke maatregelen er zijn genomen en welke persoonsgegevens daarbij worden verwerkt. Daarbij zal ook de belangenafweging tussen het doel en de impact op de privacy van derden moeten terugkomen. Als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 in werking treedt, dient de ondernemer verplicht een verwerkingsregister bij te houden, waarin een flinke hoeveelheid informatie moet worden opgenomen. Denk daarbij niet alleen aan de doeleinden voor gegevensverwerking en een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen, maar bijvoorbeeld ook aan de naam en contactgegevens van de verwerker(s), de verwerkingsactiviteiten, de bewaartermijnen en nog een flink aantal andere gegevens. Informeer op voorhand goed wat van u als ondernemer wordt verlangd!

Waarschuw uw klant en personeel

Ontvangt u klanten in uw winkel? Zorg er dan voor dat die klanten voorafgaand aan het betreden van uw winkelpand weten dat er camerabeveiliging aanwezig is. Dat kan door bijvoorbeeld op de gevel of in de deur een goed leesbaar bordje of een sticker te plaatsen. Ook is het van belang dat u uw personeel informeert over het aanleggen van cameratoezicht en de verwerking van het opgenomen materiaal.

Bewaartermijn en beveiliging camerabeelden

De ondernemer mag de camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De richtlijn hiervoor is maximaal vier weken. Indien er een incident heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld diefstal of geweld), dan mag de ondernemer de betreffende beelden bewaren tot het incident is afgehandeld. Een en ander is terug te lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Bovendien is het van belang dat niet iedereen eenvoudig bij de camerabeelden kan. De ondernemer dient de toegang tot de beelden te reguleren en adequaat te beveiligen.

Verborgen cameratoezicht

Wilt u overgaan tot heimelijk cameratoezicht omdat u bijvoorbeeld een medewerker van diefstal verdenkt? Doe dat dan niet zomaar. Voor verborgen cameratoezicht gelden een hoop aanvullende regels. Zo dient u bijvoorbeeld op voorhand melding te maken. Houdt u zich niet aan alle geldende regels, dan kan het plaatsen zelfs strafbaar zijn! Raadpleeg dan ook altijd een specialist voordat u overgaat tot heimelijk cameratoezicht.

 

Heeft u vragen, neem dan direct vrijblijvend contact met ons op