• Brug tussen ondernemen en regelgeving

Privacy van een zieke werknemer

23 november 2017

Als werkgever moet u de privacy van uw zieke werknemer beschermen. Doet u dat niet, of onvoldoende, dan zou u een boete kunnen krijgen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hoe het niet moet blijkt uit een recent praktijkvoorbeeld.

De werkgever in kwestie stelde bij ziekmelding van zijn werknemer een aantal vragen aan de werknemer om vast te stellen welke werkzaamheden de werknemer nog kon doen. De werkgever stelde zelf een “beschikbaarheidspercentage” vast en de werkgever registreerde de aard van de ziekte van de werknemer. De bedrijfsarts werd niet geraadpleegd.

De handelwijze van deze werkgever werd onder de loep genomen door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP concludeerde dat de registratie van een arbeidsongeschiktheidspercentage een verboden verwerking van persoonsgegevens betreft (gezondheidsgegevens). Het privacyrecht van de zieke werknemer werd geschonden. De verwerking van gezondheidsgegevens is in beginsel verboden, tenzij er een beroep kan worden gedaan op een ontheffingsgrond uit de wet. De werkgever kreeg van de AP daarom twee maanden de tijd om haar werkwijze aan te passen, onder last van een dwangsom van € 5.000,=.

 

Kort geding

De werkgever vond dat er sprake was van een ontheffingsgrond en startte een kort geding om de last onder dwangsom op te heffen. Echter, ook de rechter was van oordeel dat er sprake was van een onrechtmatige verwerking van de gezondheidsgegevens van de werknemer. De wet verplicht een werkgever niet voor niets om bij ziekte een bedrijfsarts in te schakelen (artikel 14 Arbowet). De schending van de privacy van de zieke werknemer stond dus vast. De werkgever moest zijn werkwijze aanpassen om de dwangsom en een mogelijke boete te voorkomen.

 

Conclusie

Onjuiste verwerking van persoonsgegevens kan leiden tot een last onder dwangsom en ook tot forse boetes. Wilt u zekerheid over de juiste verwerking van persoonsgegevens of heeft u vragen over reïntegratie? Neem dan contact met ons op.

Privacy zieke werknemer